มีนายสมชัย ทองคำ เป็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

      

           ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

 • งานธุรการ สารบรรณ
 • งานรับ - ส่งหนังสือ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานเกี่ยวกับกำหนดนัดหมายผู้บังคับบัญชา
 • งานเกี่ยวกับการออกกำหนดการผู้บังคับบัญชา
 • งานเกี่ยวกับการควบคุมคำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเป็นกรรมการต่าง ๆ
 • งานติดตามผู้บังคับบัญชา
 • งานติดต่อประสานงานภายใน/ภายนอก
 • งานควบคุมการใช้โทรศัพท์อื่น ๆ ของผู้บังคับบัญชา
 • งานเกี่ยวกับการตรวจแฟ้มงาน
 • งานขออนุมัติในหลักการดำเนินการเบิกจ่ายงบตั้งจ่ายสำนักปลัดฯ
 • งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด
 • งานจัดทำรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักปลัดองค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 • งานเบิกเบี้ยเลี้ยง/ยืมเงินทดรองจ่ายของผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ  พนักงานจ้าง
 • งานฎีกาเบิกเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 • งานอาคารสถานที่
 • งานจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
 • งานคุมทะเบียนทรัพย์สิน/วัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักปลัด
 • งานซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน/วัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักปลัด
 • งานสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ
 • งานรัฐพิธี
 • งานดูแล บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

                                                                                                                                                                                                                                                               

ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ​​งานนิติการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเก็บรักษาที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • งานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
 • งานด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียน สั่งการจังหวัดชัยภูมิ
 • งานวินัยข้าราชการและลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 • งานด้านวิชาการ
 • งานรับผิดชอบ เรื่อง การติดตามผลคืบหน้าการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานเกี่ยวกับการประสานงานกับพนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต
 • งานดำเนินการสอบสวนทางวินัยข้าราชการและลูกจ้าง
 • งานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
 • งานสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานงานเกี่ยวกับระเบียบราชการหนังสือสั่งการมติ ครม ต่างๆ
 • งานจัดทำคำสั่งต่างๆ และหนังสือ สั่งการ
 • งานสวัสดิการประชาชน
 • งานจัดทำคำสั่งต่าง ๆ และหนังสือ สั่งการ
 • งานแจ้งเวียนระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย