กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

มีนางสมหมาย แถวโสภา หน.ฝ่ายทรัพย์สิน รกท.ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายพัสดุ
  • งานจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • งานจัดซื้อจัดจ้างของกิจการพาณิชย์
  • งานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
  • งานรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
  • งานจัดซื้อจัดจ้างตามงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย
  • งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง
  • งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนการขออนุมัติจำเป็นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ตัดยอดก่อนจ่าย)
  • งานควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานจ้างฝ่ายพัสดุ
  • งานจัดเก็บรักษาระเบียบข้อกฎหมายข้อบัญญัติ เกี่ยวกับพัสดุ
  • งานติดตามเอกสารที่เสนอ 
  • งานจัดทำคำสั่ง
  • งานสารบรรณ
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ฝ่ายทรัพย์สิน
  • งานควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ประจำฝ่าย 
  • งานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
  • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ
  • งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • งานควบคุมตรวจสอบทรัพย์ต่างๆ 
  • งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
  • งานรับจ่ายพัสดุ
  • งานกำหนดวิธีการคุมทะเบียน การยืมทรัพย์สินของ อบจ.
  • งานเก็บหลักฐานเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทในส่วนทรัพย์สินที่หมด
  • งานร่างโต้ตอบหนังสือในหน้าที่ที่กี่ยวข้อง
  • งานรายงานทรัพย์สินประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • งานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการเกี่ยวกับทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม