นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๑. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ ส่งเสริม/ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับ        อนุบาล มัธยมศึกษา อุดมศึกษาให้สู่ความเป็นเลิศและมีคุณภาพสูงขึ้น

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง ยกระดับคุณภาพการศึกษา       ให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากร หลักสูตร สื่อการสอน  เทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่โดดเด่นให้คงอยู่สืบไป

๑.๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาพุทธโดยให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนา และ ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น

๑.๖ ส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

๒. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนารายได้

๒.๑ ส่งเสริมอาชีพทางด้าน งบประมาณและทุน สร้างงาน สร้างรายได้      พัฒนาความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการ       รวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน การผลิต

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสานต่อโครงการ OTOP ของรัฐบาล

๒.๔ ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมในจังหวัด ทั้งด้านพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยว

๒.๕ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้มากขึ้น

๓. นโยบายด้านสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  และคุณภาพชีวิต

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งกลุ่มสตรี อสม. อพปร.  ตามแนวนโยบายรัฐบาล

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๔.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา

๔.๒ ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานตลอดจนส่งเสริม   และสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีศักยภาพ  และความปลอดภัย

๔.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ โดยผลักดัน     ให้เกิดการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยรวมในจังหวัดอย่างบูรณาการ

๕. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดี

๕.๒ ก่อสร้างและบำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และจัดหาแหล่ง    น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และรวมทั้งระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำ      การเกษตร

๕.๓ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๔ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๖.นโยบายด้านความปลอดภัย

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุน  การป้องกันปัญหาอาชญากรรม ร่วมกับภาครัฐ

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม

นโยบายของรัฐบาล

๖.๓ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัย  อุบัติภัยต่างๆ  ตลอดจนเพิ่มเครื่องมือและฝึกทักษะ อพปร.ให้มีศักยภาพ

๗. นโยบายด้านการกีฬา

๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อความเป็น   เลิศสู่มืออาชีพ

๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา

๗.๓ ส่งเสริมให้มีลานกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาให้ทันสมัย

๘. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และด้านการบริหารจัดการองค์กร

๘.๑ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๘.๒ ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

๘.๓ ผลักดันให้มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในทุกด้านของประชากรในพื้นที่       จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๘.๔ พัฒนาบุคลากรให้เกิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม  อันจะทำให้เกิดการพัฒนาในการบริการประชาชนให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด

๘.๕  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการ       พัฒนาองค์กร  และเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อ        ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชน

๙. นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกับภาครัฐ  สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินี้ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐาน ของการบริหารงานด้วยหลัก  ธรรมมาภิบาล ซึ่งผมจะตั้งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส  สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทั้งนี้ การจะนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนส่วนราชการและบุคคลากรขององค์การบริการส่วนจังหวัด ซึ่งผมจะได้นำนโยบายดังที่กล่าวมาแล้วนี้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนชาวชัยภูมิให้มากที่สุดต่อไป ขอขอบคุณ

คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม