หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีนางถวิล คงปราบ เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน

                           

      นางลำไย สีม่วง               นางสาวิตรี คุ้มไข่น้ำ             นางสาวกานดา หล่าสกุล
    นักวิชาการพัสดุ 5     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังนี้

1.งานธุรการ
1.1 ลงรับหนังสือราชการ
1.2 ลงส่งหนังสือราชการ
1.3 จัดเก็นังสือราชการ
1.4 พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
1.5 พิมพ์หนังสือตอบชี้แจงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
1.6 จัดทำหนังสือเวียนกองราชการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7 จัดทำหนังสือตอบชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน อบจ.ชัยภูมิ

2.งานการเงินและบัญชี
2.1 จัดทำแผน 3 ปี ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.2 ขออนุมัตอเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
2.3 ตัดยอดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.4 จัดทำฎีกาหน่วยตรวจสอบภายใน
2.5 จัดทำโอนงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.6 จัดทำรายงานการใช้งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.7 รายงานผลการปฏิติงานประจำปี

3.งานด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย
3.1 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนระเบียบ/ข้อกฎหมายกองราชการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อระเบียบในการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.การติดตามผลการตรวจสอบ
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ออกตรวจโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบที่หน่วยตวจสอบภายในกำหนดขอบเขตไว้ 26 โรงเรียน

 

กิจกรรมฝ่ายตรวจสอบภายใน