โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ


โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายปรีชา  ชูสกุล สถานที่ตั้ง อำเภอบำเหน็จณรงค์ 36160 
โทร : 044-127165 FAX : 044-85127118 มือถือ 081-7255648
​http://www.bumnet.ac.th/

โรงเรียนกวางโจน  
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายบังอร หนุนวงษ์
สถานที่ตั้ง ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว 36110  
โทร : 044-810615 FAX : 044-810614 มือถือ 087-8729689
http://school.obec.go.th/kjss/index_1.html

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกียรติ ปะหุสี สถานที่ตั้ง อำเภอเนินสง่า 36130
โทร : 044-846117 FAX : 044-846453 มือถือ 089-8461970

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว  สถานที่ตั้ง ตำบลภูแลนคา อำเภอ
บ้านเขว้า 36170
โทร : 044-810303  มือถือ 081-3213069

โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยาคม


ผู้อำนวยการโรงเรียน   สถานที่ตั้ง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า 36170
โทร : 044-126233 มือถือ 089-8459950

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมาน พงษ์จำนงค์ รองผู้อำนวยการฯ (รักษาการผู้อำนวยการ)  สถานที่ตั้ง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง 36000
โทร : 044-823031, 093-4244224 มือถือ 086-8690430

โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ ศรีบุรินทร์ สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 36120
โทร : 044-123119 มือถือ 091-7028039

โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายธนาวัฒน์ วงศ์ศิริ สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอ
แก้งคร้อ 36150
โทร : 044-810636  FAX :044-810637 มือถือ 083-3655336

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
\"\"
ผู้อำนวยการ  นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ สถานที่ตั้ง อำเภอเกษตรสมบุรณ์ 36120
โทร : 044-869113 FAX : 044847352 มือถือ 081-7252485

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวิวัฒน์ กางการ สถานที่ตั้ง ตำบลหนองสังข์ อำเภอ
แก้งคร้อ 36150
โทร : 044-861852 FAX :044-861852 มือถือ 084-7890824

โรงเรียนบ้านหันวิทยา
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุวิชา ดิเรกโภค สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 36120
โทร : 044-863088 FAX : 044-863111 มือถือ 089-9474068

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

\"\"

ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางณัฐยาน์ รังกลาง (รักษาราชการแทน) สถานที่ตั้ง ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว 36110
โทร : 044-881341-2 FAX : 044-811342 มือถือ 085-7640324

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพศาล สมบูรณ์   ถสานที่ตั้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร 36180
โทร : 044-810618 FAX :044-810618  มือถือ 086-2418079
http://www.hyw.ac.th/

โรงเรียนโนนกอกวิทยา
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม สถานที่ตั้ง ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 36120
โทร : 044-823330 FAX :044-823330  มือถือ 081-9552879

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสันติ ถาวรพรหม สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว 36110
โทร : 044-878107 FAX :044-878107 มือถือ 081-8722578

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
\"\"
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายชูศิลป์  ดอนเตาเหล็ก สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 36120
โทร : 044-866048 FAX :044-866048  มือถือ 087-9610838
http://www.banpaowittaya.org/

โรงเรียนกุดน้ำใสวิทยาคม