ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2560

                          วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กองแผนและงบประมาณจัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 3/2560 ประธานโดย ท่านจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และ ผอ.วิมลรัตน์  ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  เลขานุการ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รองปลัด อบจ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองทุนทุกกองและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกองแผนและงบประมาณ