ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)

 

<p style=\\\"\\\\&quot;text-align:\\\" justify;\\\\\\\"=\\\"\\\">                        วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เลขานุการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาคมท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองทุกกอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ