ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2560

                       วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูพระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ (2559-2561) โดย ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ สมาชิกสภาอบจ.ชัยภูมิ ประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ