ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)

                  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม ฉบับที่2 และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย ท่านมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองนายกอบจ. สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ