ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                       วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบุคลากรของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผอ.กองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง