ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

                          วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560  เพื่อประชุมในระเบียบวาระต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม