อบจ. ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ. เพื่อพิจารณาแผนสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2560

\"\\"\\"\"