วารสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560