การประชุมสัมมนาเชิง วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงร่วมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิง วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่าง วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ที่ศึกษาในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยาย องค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางสู่ชุมชนต่อไป