ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2562