ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละหานค่าย ม.2 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว - บ้านยางนาดี ม.5 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:54 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง