เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สายทาง ชย.ถ.1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไรไก่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 18:31 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง