ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น (ตอนที่ 2) อำเภอหนองบัวแดง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,285 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 14:11 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง