เปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นางหนูรัตน์ ศรีวิเศษ) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) เลขที่ 12394 เลขที่ดิน 167
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17:35 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง