เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นางทองหนัก แพะขุนทด) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) เลขที่ 1230 เลขที่ดิน 4
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:27 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง