เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นางสาวยุวดี โชคเหมาะ) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) เลขที่ 129430 เลขที่ดิน 94
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:12 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง