เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ กทอ.62(2) PO-1-0052 (นางบุญมี สามหมอ) สถานที่ดำเนินการ ที่ดิน (น.ส.3) เลขที่ 355 หน้า 107 เล่ม 2
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 11:15 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง