เปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ กทอ.62(2)PO-1-0052 (นายประดิษฐ์ ยอดสง่า)) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (ส.ป.ก.01ก.) เลขที่ 9458 เล่ม 95 หน้า 58
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 13:20 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง