เปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ กทอ.62(2)PO-1-0052(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา) หนังสือสำคัญที่หลวง (ส.ธ.1) เลขที่ 12315
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 13:32 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง