ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 23 สายทางและสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:56 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง