เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2016 เวลา 14:20 น. | เขียนโดย admin