เปิดเผยราคากลางซื้อพันธุ์บัวและวัสดุปลูกพันธุ์บัว ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 11:37 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง