ติดต่อสอบถามขอข้อมูล อบจ.ชัยภูมิ
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต้องการติดต่อ (ใคร) :
เรื่องที่ต้องการติดต่อ :
รายละเอียด :
ไฟล​์แนบ :
ข้อมูลการติดต่อ อบจ.ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 135 หมู่ 2 ถ.องค์การฯ สาย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
E-mail สารบรรณกลาง อบจ.ชัยภูมิ : saraban_cpmpao@chpao.org
ประชาสัมพันธ์ 0-4481-2098
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0-4412-4622 แฟกซ์ 044-816651
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0-4481-3584 แฟกซ์ 044-816650
สำนักงานเลขานุกาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0-4412-4624 แฟกซ์ 044-816658
กองสวัสดิการสังคม 0-4482-1817 แฟกซ์ 044-816649
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอบจ.ชัยภูมิ 0-4481-1376 , 0-4481-2406
กองคลัง 044-811189 แฟกซ์ 044-816648
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 044-812406 แฟกซ์ 044-816647
กองพัสดุและทรัพย์สิน 044-813583 แฟกซ์ 044-816654
กองช่าง 044-812838 แฟกซ์ 044-816652
กองการเจ้าหน้าที่ 044-813582 แฟกซ์ 044-816655
หน่วยตรวจสอบภายใน 044-811764 แฟกซ์ 044-816656
กองสาธารณสุข 090-2948823