ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างขอบเขตของงาน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1572 ชัยภูมิ รหัสครุภัณฑ์ อก.ชย.001-56-0099 ใช้งานประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ร่างขอบเขตของงาน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1572 ชัยภูมิ รหัสครุภัณฑ์ อก.ชย.001-56-0099 ใช้งานประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง