สิ่งที่น่าสนใจ
ไร่กาแฟแหล่งท่องเที่ยวเเชิงนิเวศ ร้านอาหาร รีสอร์ท
ที่พักชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว
ข่าว / ประกาศ
ประกาศประมูลซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่โรงเรียนในสังกัดตามโครงการ ตระหนักรักษ์ถิ่นไทย จำนวน 26 โรงเรียน
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่โรงเรียนในสังกัดตามโครงการตระหนักรักษ์ถิ่นไทย จำนวน 26 โรงเรียน
ประกาศประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 รายการ
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 รายการ
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง