สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
จัดซื้้อหินคลุกจำนวน 800 ลบ.ม. เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศVIP จำนวน 45 ที่นั่ง จำกนวน 2 วัน เดินทางระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายงานการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 14 / 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อยาง CMS-2h จำนวน 20 ตัน เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง