ข่าวล่าสุด

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.