แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ