เหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้