ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อถังบรรจุยางแอสฟัลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมระบบดูดยาง-ส่งยางและระบบทำความร้อนยาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 14:04 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง