ร่างขอบเขตของงาน ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2022 เวลา 15:59 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง