ร่างขอบเขตของงาน จ้างขุดลอกหนองหลง บ้านเซียม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:18 น. | เขียนโดย รนัฐกานต์ บุญโนนแต้