เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นายสังวาลย์ เป้าหินตั้ง) สถานที่ดำเนินการ ที่ดิน (สปก.4-01ข.) เลขที่ 12933 แปลงเลขที่ 3
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:08 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง