ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(กรณีมีหนึ่งรายการ) จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร Food Center
หมายเลขเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2016 เวลา 09:11 น. | เขียนโดย admin