เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 10:31 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง