กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

 

มีนางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยแบ่งหน้าที่ภายในออกเป็น 4 ฝ่าย 1 หน่วย คือ

       1.  ฝ่ายบริหารการศึกษา

      มีหน้าที่ดังนี้

 • งานธุรการฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย       
 • งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานกิจการนักเรียน  
 • งานการศึกษานอกระบบ 
 • งานการศึกษาตามอัธยาศัย        
 • งานการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส  
 • งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 • งานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • งานทดสอบทางการศึกษา 

     2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     มีหน้าที่ดังนี้

 • งานธุรการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานจัดทำแผนการศึกษา
 • งานงบประมาณ
 • งานควบคุมภายใน 
 • งานพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา  
 • งานการเงิน-การบัญชี 
 • งานส่งเสริมศาสนา
 • งานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา
 • งานติดตามและประเมินผล
 • งานจ่ายขาดเงินรายได้สะสมสถานศึกษา 

     3. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเยาวชน

     มีหน้าที่ดังนี้

 • งานธุรการฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเยาวชน
 • งานส่งเสริมกีฬา
 • งานนันทนาการและกิจกรรมเยาวชน
 • งานบริการสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

      4.  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

      มีหน้าที่ดังนี้

 • งานธุรการฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
 • งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริการทั่วไป

      5. หน่วยศึกษานิเทศก์ 

      มีหน้าที่ดังนี้

 • งานธุรการหน่วยศึกษานิเทศก์  
 • งานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 • งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 • งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 • งานวัดและประเมินผลการศึกษา
 • งานส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4/173445506043709?ref=ts&fref=ts

คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม