กองแผนและงบประมาณ

แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่

1.ฝ่ายนโยบายและแผน

2.ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

3.ฝ่ายติดตามและประเมินผล

4.ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ